2017/18 õppeaasta õppenõukogu plaan

28.02.2018 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Kooli kodukord

23.04.2018 õppenõukogu koosolek nr 2

 1. Kooli kodukorrale arvamuse andmine

06.06.2018 õppenõukogu koosolek nr 3

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine.

14.06.2018 õppenõukogu koosolek nr 4

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine

august 2018 (kuupäev täpsustamisel) õppenõukogu koosolek nr 5

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte
 3. Kooli õppekavale arvamuse andmine
 4. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 5. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).