2020/2021. õppeaasta

17. maist taastub õppetöö kontaktõppes kõikides klassides.

Kooli tohib tulla AINULT TÄIESTI TERVENA. Üle 12aastased õpilased peavad kandma maski. Õppetöö läbiviimisel kasutame vajalikke tervisekaitsemeetmeid, vähendame õpilaste kontakte teiste klasside lastega, käime söömas kolmes vahetuses, tuulutame ruume ja käime palju õues (palun arvestada sellega riietuse valikul).

NB! KUI OLETE KÄINUD ÄSJA VÄLISRIIKIDES REISIL, SIIS JÄTKE LAPS KOJU ISOLATSIOONI ja jälgige ettenähtud juhiseid välisreisilt saabujatele.


Õppekorralduse aluseks olevad dokumendid


Õppetöö

 • KOOLIPÄEV ALGAB TAAS KELL 8.30.
 • Koolimajja pääseb alates 8.20st (pudrusööjad varem). Enne seda ollakse õues, järelevalve kl 7.45st, kui saabub esimene koolibuss.
 • Tunniplaanis on taas 45minutilised tunnid. Kehtiva tunniplaani leiab kooli kodulehelt: https://nissikool.edupage.org/timetable/. Järgmise nädala tundide nägemiseks vahetage vaates nädalat.
 • Vahetundides viibitakse õues või koridorides klasside kaupa hajutatult.
 • Ülekoolilisi kogunemisi ei toimu, klassijuhatajatunnid toimuvad õppepäeva lõpus.

Hindamine

III perioodil lähtutakse hindamisel Nissi Põhikooli õppekavas kirjeldatud hindamiskorraldusest.

1.-3. klass

 • II hindamisperioodi lõpus kasutatakse õpitulemuste hindamisel osaoskuste kokkuvõtlikku hindamist. Osaoskuste omandamise taset kirjeldatakse hindamismärkidega, millel ei ole numbrilist ekvivalenti (*, **, ***, ~, –).
 • Osaoskuste puhul, mis on omandatud distantsõppes ning kus ei ole õppekavas kirjeldatud hindamismärkidega hindamine võimalik, kasutatakse hindamismärgist D ehk „omandatud vähemalt miinimumtasemel distantsõppes“.

4.-9. klass

 • Kolmandal hindamisperioodil hinnatakse jooksvalt numbriliste hinnangutega. Lisaks kasutatakse hindamismärgist K (kirjeldav sõnaline tagasiside).
 • Kolmanda hindamisperioodi lõpus kasutatakse kokkuvõtval hindamisel tavapärast numbrilist hindamist viie palli süsteemis. Õpetajad korraldavad vajadusel perioodi lõpus kogu perioodi kokkuvõtvaid hindelisi töid.
 • Loovtööde hindamine toimub tavapärasel viisil vastavalt õppekavale. Loovtööde kaitsmise korraldust kohandatakse vastavalt sellel hetkel kehtivatele riiklikele piirangutele.
 • 8. klassi üleminekueksameid sel õppeaastal ei toimu.

Käitumine ja hoolsus

 • III hindamisperioodil hinnatakse käitumist ja hoolsust koolis kontaktõppes oldud aja pealt.

Õppetööst puudumine distantsõppe ajal

 • Kui õpilane on haige ning ei saa õppetöös osaleda, toimub puudumiste põhjendamine ja järelevastamine samadel alustel kui tavaõppe puhul. Vanem teavitab sellest klassijuhatajat hiljemalt sama päeva hommikul.
 • Videotunni eesmärk on tunnis osalemine ja tunni läbiviimine. Seetõttu peetakse videotundides puudujate üle arvestust.
 • Õpetajal on õigus veenduda, et videotunnile on ligipääs ainult selleks ettenähtud isikutel (tunnis osaleva õpilase pereliikmed ja sõbrad nende hulka ei kuulu) ja nõuda reaalajas õpilase videopildi jälgimise võimalust.

Konsultatsioonid ja järelevastamised

Õpetaja võib kõiki ettevaatusmeetmeid kasutades kutsuda distantsõppel õpilasi 1+1 konsultatsiooni. Vajadusel ja võimalusel pakuvad õpetajad veebikonsultatsioone.

Kirjalike tööde järelevastamiseks saab kasutada järelevastamise klassi T-N kl 14.30-16.00. Järelevastamine tuleb eelnevalt:

 1. aineõpetajaga kokku leppida, et ta jätaks vajaliku töö,
 2. registreerida veebis http://bit.ly/nissijv21 (ligipääs ainult nissikool.ee meilikontoga).

Kui juhtub, et tulla ei saa, tuleb õpilasel ise oma nimi tabelist kustutada.


Vajalikud juhendid abiks õppijale ja toeks vanemale

Valik erinevaid juhised on koondatud kooli kodulehele: https://nissikool.ee/oppetoo/juhendid/.


Õppetööks vajalikud vahendid

 • Õpilasel on õppetöös osalemiseks vaja laua- või sülearvutit ja internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni.
 • Veebikaameraid kool ei laenuta. Kui koduarvutil puudub kaamera, saab selle asemel edukalt kasutada nutiseadme kaamerat.
 • Vajadusel ja võimalusel laenutatakse e-õppe korral õpilasele digiõppeseadmeid (sülearvuti, tahvelarvuti) või abistatakse lahenduse leidmisel koostöös koolipidajaga.
 • Vajadusest õppetööks vajalik seade leida tuleb teavitada kooli haridustehnoloogi.

Koolitoit

Kontaktõppes õpilased saavad koolilõunat. Lisaks võib vanem tellida lapsele hommikuputru.

Kõik distantsõppel õpilased saavad toidupakid. Toidupakkide jagamise info edastatakse eKooli kaudu.


Abi ja tugiteenused

Küsimused ja probleemid õppetööga

 • Kui õpilasel esineb tehnilisi probleeme või raskusi õpitavast arusaamisel, pöördub ta eKooli sõnumi või e-kirja kaudu kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või ajapikendust.
 • Õpetaja vastab sõnumitele oma tööajal hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.
 • Vajadusel saab nõu ja abi ka klassijuhatajalt.

Korralduslikud ja IT-alased küsimused

 • Üldiste koolikorralduslike või õppetöö korralduslike küsimuste puhul saab pöörduda kooli sekretäri poole kool@nissikool.ee.
 • IT-alaste küsimuste ja probleemide korral saab pöörduda kooli haridustehnoloogi poole reelika.vali@nissikool.ee või läbi eKooli vestluste.

Vaimne tervis ja tugispetsialistid

 • Tugispetsialistide (õppejuht/HEV-koordinaator, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, õpiabi õpetajad) töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub meili, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel ning tugiteenuste juhi koordineerimisel.
 • Meeleolu langedes või raskuste tekkimisel, võta kindlasti ühendust klassijuhataja või kooli tugispetsialistidega: https://nissikool.ee/dokumendid/tugiteenused/.

Huviharidus

Kas ja millisel kujul huviringid väljaspool kooli tegutsevad teavitab iga ringijuht ise. Sel poolaastal Saue vald huviringide arveid ei esita.


Koolitransport

Saue valla siseliinid toimivad tavapäraselt.


Info õppekorralduse ja muu olulise info kohta

Ülevaatlik info õppekorralduse ja muu olulise info kohta edastatakse lapsevanematele iganädaselt eKooli vestluste kaudu.


Kasulikke linke