Andmekaitse

Nissi Põhikooli andmekaitsetingimused

Lähtuvalt Eesti Vabariigi seadustest on koolil kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Lisaks kogub ja töötleb kool oma tegevuse käigus ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Nissi Põhikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

 • avaliku ülesande täitmisel,
 • juriidilise kohustuse täitmisel,
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.  Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil kool@nissikool.ee  ning me kustutame Teie andmed.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab  Saue Vallavalitsuse dokumendi- ja teabehaldur Mare Rabi, e-posti aadressil mare.rabi@saue.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on kooli sekretär Kristi Pärnaku, e-post: kool@nissikool.ee.


Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

 1. Õpilasele õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi loomiseks kujul (nimi.perekonnanimi@nissikool.ee).

  E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse kasutajakonto loomisel. Kool kasutab e-posti keskkonnana Microsoft Office 365 haridusasutustele loodud keskkonda. Lisaks e-posti kasutamisele saab õpilane kasutada oma kontoga ühtlasi ka teisi O365 võimalusi (OneDrive, kalender, grupitöö jne), mida kasutavad ka õpetajad õppetöös ning suhtlemisel õpilastega.

 2. Õpilasele alates 5. klassist kooli arvutite kasutamiseks isikliku konto loomiseks.

  Õpilased alates 5. klassist saavad kasutada õppeotstarbel kooli serverit ja arvuteid. Arvutitesse logitakse enda nimeliste kasutajanimedega, parool lähtub turvanõuetest ning igaühel on see erinev ja unikaalne.

 3. E-õppe keskkonda kasutajakonto loomiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood)

  Õppetöös kasutatakse erinevaid õppeainetele omaseid e-õppe keskkondi, tasemetööde sooritamine.

 4. Õpilase nime, positiivsete õpi- ja võistlustulemuste, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites.

  Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.

 5. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel kooli lastevanemate andmebaasi.

  Nissi Põhikooli esmane suhtluskanal on eKool. Kasutame lapsevanema e-posti aadressi olulise teabe edastamiseks alternatiivse infokanalina juhul kui eKooli keskkonnas esineb tõrkeid. Andmed  kustutatakse pärast õpilase koolist väljaarvamist.

Viimati uuendatud: 13.09.2018