Ajalugu

Sissejuhatus

Nissi Põhikool on munitsipaalkool Saue valla haldusalas Harjumaal. Kool annab vastavalt kinnitatud õppeprogrammile alg – ja põhiharidust valla territooriumil. Nissi kooli asutamisajaks võib lugeda 1917. aastat, mil asutati Nissi Hariduse Seltsi Kool. Aastast 1991 tegutsetakse Nissi Põhikooli nime all. Kooli juhitakse demokraatlikke põhimõtteid järgides, ning kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadusnormidega. Kooli üldjuhtimise ning õppe-ja kasvatustegevuse ladusa ja tulemusliku kulgemise eest seisab hea kooli direktor . Õppealajuhataja kes on direktori asetäitjaks õppetöö alal hoolitseb otseselt õppetegevuse eeskujuliku laabumise eest. Huvijuhi tegevus on õppetööd toetav. Solidaarne õpetajaskond annab oma parima õpilaskonna koolitamiseks.

 

Ajaloost täpsemalt

Esimesed teated Nissi kooli kohta pärinevad 1660-ndate algusest. 1661 aastal teatas Nissi pastor Josua Lindwall, et koolile on asukoht pastoraadi juures leitud ja talupojad on palke kokku vedanud. 1663. aasta konsistooriumi kooliasjade arutelus pandi kirja järgmist: “Nissis on kool ehitatud, aga õpetus ei ole veel alanud.”Pastor Thomas Hippius märgib oma 1788 aasta Nissi kihelkonna koole käsitlevas aruandes köstri – ehk kihelkonnakooli olemasolu.19.sajandi 80.aastatel on Nissi kihelkonna territooriumil tegutsenud 9 valla- või külakooli. Kõrgema rahvakooli asutamise mõttega tuli 20.saj. esimestel aastatel välja Nissi Karsklusselts. Moodustati kooli asutamise komisjon ja 1908 a. võttis Riisipere Vallavolikogu vastu otsuse asutada Nissi ministeeriumi kool. Kõrgem rahvakool alustas tööd 2.jaan. 1917. Kool töötas kahes majas: karsklusseltsi hoones ja kirikumõisa peal olevas leerimajas. Alustati kolme klassikomplektiga, kolme õpetajaga ja umbes 100 õpilasega. Kooliga seotud kulud võttis põhiliselt enda kanda karsklusselts, hiljem vald. Lisasissetulekud olid vabatahtlikud: annetused rahvalt, loterii kooli heaks, koolipeod.

  • Nissi algkoolihoone nurgakivi panek toimus 9.oktoobril 1932
  • Koolimaja pidulik õnnistalitlus toimus 17. septembril 1933
  • 1.okt. 1944 alustati tööd Nissi 7-klassilise koolina
  • 1961/62 õ/a Nissi 8-klassilise koolina
  • 1993/1994 õ/a alates Nissi Põhikoolina
  • 22.02.2006 aastal toimus Nissi Põhikooli uue koolihoone nurgakivi panemise üritus
  • 03.11.2006 a. toimus Nissi Põhikooli koolihoone avamisüritus.

 

Nissi kooli 100 aasta ja Nissi paikkonna 330 aasta juubeli raames valminud ajalootelg