Õppenõukogu

Õppenõukogu protokollidega on võimalik tutvuda paberil asjasse puutuvatel isikutel kooli sekretäri juures.

2019/20 õppeaasta õppenõukogu plaan

03.01.2020 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õppenõukogu otsuste täitmine
 3. Kooli üldtööplaani korrigeerimine

12.03.2020 õppenõukogu erakorraline koosolek nr 2

 1. Covid-19 oht koolitöötajal
 2. Õppetöö ajutine peatamine ja koolihoone sulgemine

15.05.2020 õppenõukogu erakorraline koosolek nr 3

 1. Eriolukorrast tingitud hindamise erisused
 2. Eriolukorrast tingitud ajutine muudatus kooli kodukorras
 3. Põhikooli lõpetamise erisused
 4. Loovtööde kaitsmine
 5. Kohapeal algatatud asjad

08.06.2020 õppenõukogu koosolek nr 4

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine
 3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
 5. Kohapeal algatud asjad

28.08. 2020 õppenõukogu koosolek nr 5

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 4. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

2018/19 õppeaasta õppenõukogu plaan

30.01.2019 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel
 3. Kooli sisehindamine
 4. Kooli õppekava (käitumise hindamine)

06.06.2019 õppenõukogu koosolek nr 2

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine.

14.06.2019 õppenõukogu koosolek nr 3

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine

30.08. 2019 õppenõukogu koosolek nr 4

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte
 3. Kooli õppekavale arvamuse andmine
 4. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 5. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).