Õppenõukogu

2018/19 õppeaasta õppenõukogu plaan

06.03.2019 õppenõukogu koosolek nr 1

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Kooli sisehindamine
 3. Kooli õppekava (käitumise hindamine)

06.06.2019 õppenõukogu koosolek nr 2

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õpilaste tunnustamine.

14.06.2019 õppenõukogu koosolek nr 3

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine
 2. Põhikooli lõpetajate tunnustamine

29.08. 2019 õppenõukogu koosolek nr 4

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö pikendamine või 1-3 kooliastmes klassikursust kordama jätmine
 2. Õppeaasta kokkuvõte
 3. Kooli õppekavale arvamuse andmine
 4. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 5. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).