Väärtused

Kooli õppekava koostamisel, õppetööd ja huvitegevust kavandades ning igapäevases õppe- ja kasvatusprotsessis lähtume kuuest põhiväärtusest:

  • TUGEV PÕHIHARIDUS

Meie kooli haridus on jätkusuutlik, tähtsustab iga õpilase võimetekohast õppimist ja arengut ning tagab toimetuleku edaspidi.

  • KAASAEGNE ÕPPEKESKKOND

Kool loob väga head võimalused ning toetab nii õpilase kui õpetaja arengut.

  • HOOLIVUS

Oleme positiivselt meelestatud, märkame ja toetame üksteist.

  • TURVALISUS

Kool toetab tervislikke eluviise ning on vaba vägivallast ja kiusamisest.

  • TRADITSIOONID

Aitavad hoida ja süvendada oma kooli tunnet.

  • AVATUS

Teeme koostööd ning kaasame vanemaid, kooli vilistlasi ja kogukonda.