Järelevalve

Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus. PGS § 84  “Haldusjärelevalve teostamine”

Alates 1. septembrist 2017 teostab Nissi Põhikooli üle  järelevalvet Haridus – ja Teadusministeeriumi Põhja piirkonna ekspert Piret Hiisjärv piret.hiisjarv@hm.ee