Silt: e-õpe

Koolielu korraldus alates 14. detsembrist

Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku piiramiseks 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Lähtuvalt kehtivatest piirangutest on Nissi Põhikoolis õppetöös ja huvitegevuses mitmesugused ümberkorraldused.

  • 14.-22. detsembrini toimub õppetöö e-õppe vormis ehk nn distantsõppes.
  • 23. detsember – 10. jaanuar on koolivaheaeg.
  • Alates 11. jaanuarist toimub õppetöö tavapärases vormis, v.a juhul kui valitsus otsustab piirangutega jätkata. Info selle kohta paneme eKooli hiljemalt 8. jaanuari lõunaks.

14. detsembrist kuni koolivaheaja lõpuni huviharidust koolis ei toimu. Erandiks on kergejõustiku trennid, mis toimuvad kolmapäeviti ja reedeti õues kuni 10 liikmelistes gruppides õues. Algusaeg K 14.30 ja reedeti 14.00.

Koolibuss sõidab kuni vaheaja alguseni.


Olulised kontaktid

  • Üldiste koolikorralduslike või õppetöö korralduslike küsimuste puhul saab pöörduda kooli sekretäri poole kool@nissikool.ee.
  • Konkreetsete õppetööd puudutavate küsimuste puhul pöörduda otse aineõpetajate poole. Aineõpetajate meiliaadressid on leitavad siit.
  • IT-alaste küsimuste ja probleemide korral saab pöörduda kooli haridustehnoloogi poole reelika.vali@nissikool.ee.
  • Tugispetsialistide kontaktid on leitavad siit.

Kogu ülevaate e-õppe korralduse ja koolielu muudatuste kohta oleme nii vanematele kui õpilastele edastanud eKooli. Püüame säilitada nii kooli kui kodu poolt rahulikku meelt ning anname üheskoos endast parima.

Rahulikku meelt ja ilusat pühadeootust!
Kooli juhtkond

Nissi koolis algas suvepuhkus

Õpilased on juba mõnda aega suvepuhkusel. Möödunud nädalal võtsid ka õpetajad võtsid kooliaasta kokku ning tegid plaane sügiseks. Nii nagu ilmselt kõikides teisteski koolides, lahati ka meie vestlusringides üksikasjalikult seda, milliseid väärtuslikke õppetunde ja järeldusi saame edaspidiseks kaasa võtta. Juuni alguses said tagasisideküsitluses oma sõna sekka öelda ka lapsevanemad ja õpilased. Eriti tundsime rõõmu selle üle, et tagasisidele vastasid väga aktiivselt õpilased – vastuseid kogunes suisa 51 koolijütsi. Lapsevanemaid vastas 20.

Hinnang koolile distantsõppeperioodil oli vägagi tunnustav ja positiivne, kuid leidus ka neidki, kes leidsid kitsaskohti. Eks ole ka tõsi, eriolukord tabas meid kõiki ootamatult ja selle kestvus oli päris pikk ning kurnav. Seetõttu tõid vanemad välja, et perioodi lõpu osas langes lastel nii motivatsioon kui kohusetunne. Mitmed oleks soovinud õpetajatelt rohkem veebitunde, teised ütlesid, et õpiülesanded oleks võinud olla pikemalt ette teada, et oleks olnud võimalik paremini koormust planeerida. Ka erinevused õpiülesannete saatmisviisides ning keskkondades tekitasid pisut segadust.

Kool käitus antud olukorras hästi ja midagi teisiti tegemiseks mul ettepanekud puuduvad. Halvast olukorrast võeti max.

Lapsevanem

Õpilaste tagasisides toodi välja erinevaid õpeaineid, mida oli keerukas iseseisvalt omandada. Ajakavast kinnipidamine ja õpetajatega suhtlemine olid paljudele päris raskeks väljakutseks. Ka õpimotivatsiooni leidmine koduses keskkonnas ei läinud alati ladusalt ning lisaks polnud iga kord piisavalt digipädevusi ülesannetega hakkama saamiseks.

Rõõmu tegi see, et paljud vanemad ja õpilased kirjutasid, et suuri probleeme polnudki. Vanemad tundsid head meelt selle üle, et õpilastes kasvasid kohuse- ja vastutustunne ning oskus planeerida aega ning hajutada õppekoormust. Kiitust pälvis selge infovahetus kooli ja kodude vahel ning kiideti toredaid ja huvitavaid e-õppekeskkondi. Nii mõnigi ema-isa hindas võimalust rohkem süüvida oma lapse õppetöösse ning kinnitasid, et abi vajades ei jäetud neid üksi.

Kogemus näitas, et lapsed ja õpetajad tulevad distantsõppega toime.

Lapsevanem

Õpilased loetlesid kordaminekutena ette vist pea kõik õppeained. Kindlasti on õpilase jaoks tiivustav tunne, et oled mõne raske õppeainega edukalt toime tulnud. Korduvalt planeeriti paremat ajaplaneerimise oskust ja seda, et nüüd osatakse ja julgetakse õpetajatega rohkem suhelda. Õppijate hinnangul oli kodus õppimise plussiks see, et said oma ülesannetesse süveneda täpselt nii kaua, kui seda vajasid, samuti oli tore see, et võis pisut hiljem ärgata. Eraldi toodi välja asjaolu, et e-keskkondades testide/kontrolltööde tegemine oli meeldiv.

Mulle meeldis väga avastada uusi õpimis programme näiteks kui distantsõpe algas avastasin ma esimest korda programmi nimega opiq algul kui ma seal ülesandeid tegema hakkasin ei osanud ma seda programmi ültse kasutada aga nüüd on juba paar kuud möödas ja ma oskan seda kasutada.

Õpilane

Lapsevanemate sooviks on, et omandatud oskused, nagu iseseisvus, kohusetunne, hakkama saamine, oma aja planeerimine, vastutus, kannatlikkus ja paindlikkus, saaks ka tulevikku kaasa võtta. Kindlasti võiks senisest rohkem kasutada õppetöös e-õpet ja erinevaid keskkondi ning ka distantsõppepäevi, et omandatud digipädevused kinnistuksid. Täpselt samad ootused on ka õpilastelt, kes tagasisidesse suisa selleks sobivaid nädalapäevi välja pakkusid. Lisaks võtaksid lapsed tulevikku kaasa parema arvutikasutamise oskuse, erinevad huvitavad e-õppekeskkonnad ja piiramatu mahuga interneti.

Tuleb harjuda asju tegema arvutis, mitte ainult paberi ja pliiatsiga.

Õpilane