DISTANTSÕPE

Oleme sellele lehele kogunud peamise info õppetöö korralduse kohta distantsõppeperioodil. Vajadusel teeme lähtuvalt Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi otsustest allolevas korralduses muudatusi.

Alates 16. märtsist 2020 toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusele õppetöö haridusasutustes koduse distantsõppe vormis vähemalt 15. maini.

Alates 18. maist alustame täiendavat lisatuge vajavatele õpilastele, loovtöö tegijatele ning 9. klassi lõpetajatele osapoolte kokkuleppel (õpetaja, õpilane, kool) kontaktõpet individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Teistele õpilastele jätkub kooliaasta distantsõppena suvevaheaja alguseni.

Sellel õppeaastal ei toimu tasemetöid ega 9. klassi lõpueksameid. Põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Samuti jäävad sel õppeaastal ära kõik suuremad üritused traditsioonilisel moel, näiteks Perepäev, suuremad õppekäigud ja traditsiooniline kooliaasta lõpuaktus.

Loovtööde esitamise tähtaeg on 1. juuni, loovtööde kaitsmise tähtaeg on 5. juuni. Suvevaheaeg algab tavapärasel ajal ehk alates 9. juunist.


Hindamine distantsõppe perioodil

Viimase hindamisperioodi ja õppeaasta kokkuvõtvad hinded

Distantsõppe perioodil on hindamise peamine eesmärk õpilase arengu toetamine ja tagasiside andmine õppe-eesmärkide saavutamise kohta. Lisaks tuleb hindamisel eriolukorras välistada sotsiaalsed mõjutegurid (nt puuduv internet või tõrked e-keskkondadesse ligipääsemisel, haigused, muud mõjuvad põhjused) ning mitte arvestada käitumist ja hoolsust aine tulemuslikkusele tagasisidet andes. See, et lapsel on midagi tegemata, ei pruugi olla ebapiisavate teadmiste tagajärg, selleks võib olla mõni muu oluline põhjus.

Distantsõppe perioodi hindamiskorralduse väljatöötamisel võtsime arvesse:

 • asjaolu, et eelneva kahe hindamisperioodi eest on õpilastele hindeline tagasiside antud ja aineõpetajatele on õpilaste ainetundmine teada,
 • senist õpilaste hindamise korraldust kooli õppekavas (kättesaadav kooli kodulehel jaotises Koolikorraldus -> Õppekava),
 • eelnevalt antud juhiseid hindamiseks distantsõppe ajal (kättesaadav kooli kodulehel jaotises Distantsõpe),
 • HTM-i soovitust vähendada sel perioodil numbrilist hindamist ning hinnata pigem muutust ainealastes teadmistes võrreldes eelmiste perioodidega (kas on toimunud edasiminekuid, tase jäänud samaks või on tagasiminekuid),
 • õpetajate tagasisidet distantsilt õppetöö läbi viimisese kohta,
 • erinevate osapoolte tekkinud küsimusi distantsõppe perioodi hindamise kohta (keeruline hinnata, kas töö on tehtud iseseisvalt või abi kasutades; töö tegemist mõjutanud sotsiaalsed mõjutegurid jne).

I kooliaste

Teise hindamisperioodi lõpus õpetaja:

 1. hindab distantsõppe perioodi eel (kuni 13.03.2020) õpitud osaoskusi senises hindamiskorralduses kirjeldatud viisil (ehk *, ** või ***);
 2. hindab distantsõppe perioodi vältel omandatud osaoskusi järgnevalt:
  • sõnastab tunnistusele osaoskused tavapärasel viisil,
  • hindab distantsõppe perioodil omandatud osaoskusi hinnanguga D (läbitud distantsõppes vähemalt miinimumtasemel), vajadusel võib kasutada ~ (ei tule toime) või – (ei osale),
  • lisab vajadusel kommentaari hinnangu kujunemise kohta (millised olid tulemused, tugevused, puudujäägid).

II-III kooliaste

Kolmanda õppeperioodi jooksvad hinded on olnud: numbrilised hinnangud 5-pallisüsteemis, kirjeldavad sõnalised hinnangud (tähis K) ning märked esitamata tööde kohta (tähis J). Perioodi lõpus saab õpetaja jooksvatele hinnetele tuginedes otsustada, kas aine vajalik miinimum eriolukorras on õpilasel läbitud A (arvestatud) või mitte MA (mittearvestatud).

Kolmanda õppeperioodi lõpus õpetaja:

 1. hindab õppeperioodi lõpus mitteeristava hinnanguga A või MA (arvestatud või mittearvestatud)*,
 2. lisab vajadusel perioodi jooksvatele õpitulemustele tuginedes kommentaari hinnangu kujunemise kohta (millised olid tulemused, tugevused, puudujäägid; omandasid õpitu väga hästi, rahuldaval tasemel vm),
 3. hindab õppeaastat kokkuvõtva numbrilise hindega (v.a kooli valikained) arvestades kahe esimese õppeperioodi numbrilisi koondhindeid ning distantsõppe perioodi jooksvaid numbrilisi ja/või kujundavaid hindeid.**

* Loovtööde hindamine toimub tavapärasel viisil vastavalt õppekavale.

** Aastahinde kujunemisel ei kasutata aritmeetilist keskmist. Näiteks, kui õppeperioodi hinded on 4, 5 (ükskõik, mis järjekorras) ja A, siis võib aastahinne kokku tulla 5. Õpilane näeb viimase perioodi hinde kujunemise selgitusi eKoolis vastava aine jooksvates numbrilistes hinnetes või hinnangu K kirjeldustes. Tegemata tööde hinnangut J hindamisperioodi lõpus hindega 1 ei asendata.

Kodukord ja reeglid vajaduspõhise kontaktõppe perioodil
15. mai – 10. juuni 2020

Üldine

 • Alates 15. maist kuni 10. juunini on koolimaja suletud. Koolimajja pääsevad kokkulepitud ajal ja tingimustel vaid vajaduspõhise kontaktõppega seotud õpilased ja koolitöötajad.
 • KOOLI VÕIB TULLA AINULT TÄIESTI TERVENA!
 • Õpilasi, keda kooli oodatakse teavitatakse eKooli vahendusel (üldise plaani edastab õpilasele kooli sekretär, täpsema info aineõpetaja). Kui õpilane ei saa kontakttunnis osaleda teavitab lapsevanem kooli lisades eKoolis puudumistõendi. Ülejäänud õpilastel jätkub õppetöö distantsõppe vormis.
 • Õpilane saabub kooli kokkulepitud ajaks ja siseneb koolimajja ainult koos õpetaja või tugispetsialistiga. Pärast kontakttundide lõppu läheb õpilane kohe koju.
 • Haigusnähtudega kooli ei pääse. Haigestumise korral võib õppija või töötaja kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks. Õppija, tema vanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Info kooli ja kodu vahel liigub eKooli vahendusel, lapsevanematel tuleks seda kanalit igapäevaselt jälgida!
 • Osalise kontaktõppe perioodil on koolis tagatud kõikide ohutusnõuete täitmine (inimeste arv ruumis, desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid, minimeeritud võimalike kontaktide arv jm). Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik.

Ainetunnid

 • Aineõpetaja kohtub õpilastega kooliõues omavahel kokkulepitud kohas ja liigub nendega ainetundi kõige lühemat teed pidi (kasutuses on nii 1. korruse klassidest väljapääsud otse õue ja tiibade otstes otsauksed, koridorides liikumist tuleb nii palju kui võimalik vältida). Algklassid liiguvad oma tiiva otsauksest.
 • Ainetunni lõppedes juhatab õpetaja õpilased õue tagasi.
 • Klassi saabudes pestakse ja/või desinfitseeritakse käed.
 • Hoitakse kinni 2+2 reeglist.

Vahetunnid

 • Vahetunnid toimuvad õues.
 • Riietus peab ilmastikule vastav olema.
 • Koolimajas käiakse kaasa võetud vahetusjalanõudega (vahetatakse klassis) või välisjalanõudega.
 • Garderoob ei ole kasutusel. Riided jäetakse klassidesse.
 • Vahetusjalanõud saab garderoobist kätte eelneval kokkuleppel.
 • Õues peavad korda korrapidajaõpetajad.

Toitlustus

 • Lapsed saavad sooja koolilõuna. Söögivahetund on kl 11-12 vahel.
 • Toit tuleb termokarpides.
 • Süüakse selles klassis, kus algab järgmine kontakttund. Pärast söömist visatakse karbid selleks ettenähtud prügikotti.

Õpikute ja raamatute tagastamine

 • Õpikud ja kooli raamatukogust laenutatud raamatud tuuakse kooli tagasi viimasel koolipäeval, kui toimub kohtumine klassijuhatajaga.
 • Õpilane pakendab ja sildistab puhtad ning vajadusel parandatud õpikud ja jätab need kooli ettenähtud kohta.
 • Õpilastega, kes jäävad pikendatud õppetööle pärast 10. juunit, lepitakse õpikute üleandmine kokku eraldi.

Distantsõppeperioodi õppekorraldus
16. märts – 10. juuni 2020

Õppetöö

 1. Õppeülesannete ja õppetööga seotud peamine suhtluskanal on eKool. Palume seda kanalit õpilastel ja lapsevanematel regulaarselt jälgida. Teavet teiste õppetöös või õppetööga seonduvaks suhtluseks kasutatavate keskkondade või e-õppeplatvormide kohta saab õpilane ja lapsevanem eKoolist.
 2. Kõik tunnid sisestatakse eKooli vastavalt kehtivale tunniplaanile märksõnaga E-ÕPE. Igal tunnil on sisu, mis on eKoolis kirjas ja lahti seletatud. Kodus tehtavad ülesanded märgitakse nii tunni sisu kui ka koduste ülesannete lahtrisse, et õpilastel oleks kergem jälgida. Distantsõppe tunniplaani ja kellaaegadega saab tutvuda klõpsates sellele lingile.
 3. Aineõpetaja kannab tunniplaanijärgsed tööd ja tegemised eKooli ülesannetena hiljemalt õppepäeva hommikul kella 9.00ks.
 4. Ülesanded lisatakse eKooli koos kompaktse ja arusaadava juhisega ülesande tegemise ja esitamisviisi kohta. Ülesande tegemise tähtaeg on ülesande kuupäev, v.a juhul kui õpetaja ei ole märkinud teisiti.
 5. Õpetajal on õigus ülesannete tegemist kontrollida ja hinnata. Kool vähendab distantsõppe perioodil numbrilist hindamist. Mittenumbrilise tagasiside andmisel kasutatakse kirjeldava sõnalise hinnangu märget „K“. 
 6. Hinne „K“ tähendab eKoolis kirjeldavat sõnalist hinnangut ehk tagasisidet õpilase tööle. Kui õpetaja lisab hinde „K“, siis tuleks hoolega lugeda, mis on kirjas hinde kommentaaris. Kontrolli eksimusi, millele õpetaja tähelepanu juhib ja analüüsi oma vigu ning vajadusel täienda tehtud tööd.
 7. Ülesannete mittetähtaegse esitamise puhul märgitakse eKooli märge “J” koos uue ülesande esitamise tähtajaga. „J“ on nagu teetähis, milleni õppija ei ole veel jõudnud ning aitab nii õpilasel, lapsevanemal kui õpetajal jälgida, et kõik vajalik saaks tehtud. Hinde „J“ selgitusest leiab töö järgi tegemiseks vajaliku info: uue tähtaja, esitamise viisi jm olulise. Distantsõppe perioodil hinnet „J“ kahe nädala möödumisel hindeks “1” ei muudeta. Vajadusel saab selgitust ja abi õpetajalt. Kirjuta talle julgesti!
 8. Reaalajas toimuvad tunnid ehk online-kontakttunnid toimuvad üldjuhul vaid tunniplaanis ettenähtud ajal ja selle toimumisest teavitatakse õpilasi hiljemalt eelmisel päeval kell 9.00.
 9. Distantsõppe ajal puudujaid ei märgita. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat, kui õpilane on haigestunud ja ei saa õppetööd teha.

Toitlustamine

Nissi kooli õpilaste toitlustamisega tegeleb koolipidaja ehk Saue Vallavalitsus. Kui pere majanduslik toimetulek on keeruline või eriolukorra tõttu ajutiselt halvenenud ning raskendab igapäevavajaduste rahuldamist ja perel on seetõttu raskusi lastele toidu tagamisega, tuleks võtta ühendust valla sotsiaalosakonnaga kirjutades meilile kriisiabi@sauevald.ee (või anda teada koolile, et saaksime teie andmed edastada valla sotsiaalosakonnale). Saue vallas tagatakse abivajajatele koolilõuna koostöös sotsiaalvaldkonnaga individuaalselt. Soovituslik on lisada ka kindlasti telefoninumber, et sotsiaalosakond saaks teiega ühendust võtta. Nii on suhtlus vahetum ja kiirem ning küsimused saavad ühe kõnega vastused.

Vaata ka:


Murede ja küsimuste korral pöördu:

Õppeülesandeid puudutavate murede ja küsimuste korral pöörduge otse ülesannet andnud aineõpetaja või klassijuhataja poole (eKooli vestlus, e-post, suuline otsesuhtlus). Kõikide õpetajate meiliaadressid on leitavad kooli kodulehelt. Meili või eKooli vestluse teel saad kokku leppida ka otsesuhtluse aja õpetajaga.

Tugispetsialistid on kättesaadavad:

 • HEV õppejuht Ethel Espenberg – 5665 5001, ethel.espenberg@nissikool.ee,
 • koolipsühholoog Mart Nurk – 5342 2370, mart.nurk@sauevald.ee,
 • sotsiaalpedagoog Kaidi Väät – 5866 9397, kaidi.vaat@sauevald.ee.

Kui tunned end üksildase ja tüdinuna, saad koolipsühholoogiga kiirelt ja mugavalt kontakti ka alloleva kontaktivormi kaudu. Kirjuta ning koolipsühholoog võtab Sinuga peagi ühendust.

Ava / sulge kontaktivorm

Kasulikke nippe ja nõuandeid kriisi ajal:


Muu info

Vajaduse korral on võimalik koolmajast kätte saada õppevahendid eelneval kokkuleppel telefonil 5551 0148. Koolihoonesse sisse kedagi ei lasta ja vajalikud õppevahendid toimetab kontaktivabalt teie kätte koolitöötaja. 

Kooli raamatukogust saab lugemisvara laenutada kontaktivabalt. Laenutamiseks helista 5551 0148 või kirjuta kool@nissikool.ee ja koolitöötaja lepib Sinuga kokku raamatu(te) kättesaamise. Kui soovid juba laenutatud raamatuid tagastada, toimi samamoodi.


Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis. Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee.

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.